Eigen warmte Balk

Eigen warmte Balk – Aardgasvrij en Co2 neutraal in 2023

Energiecoöperatie Gaasterland heeft het initiatief genomen om samen met gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics BV, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke een project te starten om te bekijken of het mogelijk is in Balk een aardgasvrije warmtevoorziening te realiseren.

De partijen hebben zich verenigd in de Werkgroep Warmtenet Balk en ondertekenden op 16 november 2021 een intentieverklaring om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit Haalbaarheidsonderzoek is nu gereed. Het onderzoek laat zien dat er voor belangrijke delen van Balk kansen zijn voor een collectief warmtenet op basis van aquathermie uit de Luts en restwarmte van AVK Plastics. Voor de gebieden aan de randen van Balk zijn individuele oplossingen met warmtepompen meer geschikt. In alle situaties geldt dat een aardgasvrije oplossing financieel voordeel op kan leveren voor inwoners en benodigde investeringen binnen 10 jaar terugverdiend zouden kunnen worden. Een samenvatting van het haalbaarheidsonderzoek vindt u via deze link: Samenvatting van het Haalbaarheidsonderzoek.

Het project gaat nu verder met het uitwerken van de mogelijkheden per deelgebied in Balk, inclusief de financiële effecten voor individuele huishoudens. De werkgroep zal ook actief inwoners en ondernemers benaderen over het project via onder andere bijeenkomsten, een projectwebsite en nieuwsbrieven. Ook kunnen inwoners zich aanmelden voor een klankbordgroep.

Als u lid wilt worden van de klankbordgroep of meer wilt weten, dan kunt u mailen naar: warmtenetbalk@energiecooperatiegaasterland.frl

De werkgroep Warmtenet Balk bestaat uit:

  • Wytze Bouma, Plaatselijk Belang Balk Vooruit
  • Bouke Geertsma, Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke
  • Gemeente De Fryske Marren
  • Arno Kanters, AVK Plastics BV
  • Siemon Wiersma, Tjeerd Osinga, Energiecoöperatie Gaasterland
  • Yeb Tiemensma, woningcorporatie Dynhus
  • Goffe Venema, secretaris Werkgroep Warmtenet Balk, Energiecoöperatie Gaasterland

Bekijk het filmpje “Onuitputtelijke warmte uit een ondiep meer”.